top of page

Kontrola hygieny

-  preventívne interné audity - hygienické inšpekcie

Cieľom našich kontrol hygieny, auditov a inšpekcií je identifikovať rizikové miesta, ktoré môžu mať za následok vznik alimentárnych nákaz, uloženia pokút zo strany kontrolných orgánov a tiež plnenie zákonných požiadaviek vykonávať vlastné overovacie kontroly systémov na bezpečnosť potravín/pokrmov.

Vyhnite sa pokute od Hygieny a overte si, či spĺňate všetky povinné hygienické požiadavky na Vašich prevádzkach.

 

 

Inšpekcia hygieny

Vykonávame preventívne neohlásené inšpekcie (len s vedomím majiteľa resp. zodpovedného vedúceho) na prevádzkach s cieľom preveriť aktuálny stav dodržiavania vybraných štandardov pracovníkmi na prevádzke. Inšpekcia trvá kratšie ako kontrola a audit a cieli na konkrétnu činnosť/aktivitu/predmet na prevádzke.

 

Ako prebieha inšpekcia a ako dlho trvá?

 • Konzultujeme zadanie, pripravíme podklady pre výkon inšpekcie 

 • Vykonáme inšpekciu na prevádzke - trvanie cca 1-2 hodiny

 • Spracujeme inšpekčný záznam a interpretujeme výsledky s odporúčaním následných krokov pre Vašu prevádzku

 

 

Kontrola hygieny na Vašej prevádzke

 

Je overenie dodržiavania štandardov pracovníkmi na prevádzke. Kontrola je časovo aj predmetovo rozsiahlejšia ako inšpekcia a zameriava sa na aktuálny stav na prevádzke z pohľadu technických podmienok, dodržiavanie štandardov zamestnancami a evidenčných povinností (vypĺňanie formulárov, checklistov a vedenie povinnej evidencie).

Ako prebieha kontrola a ako dlho trvá?

 • Obsiahlejšie prekonzultujeme zadanie, pripravíme detailnejšie podklady pred samotným výkonom 

 • Vykonáme rozsiahlejšiu operatívnu kontrolu na prevádzke - trvanie cca 3 - 5 hodín

 • Spracujeme pre Vás kontrolný detailný záznam a interpretujeme výsledky spolu s odporúčaním následnych krokov pre Vašu prevádzku

Audit hygieny na Vašej prevádzke

Audit hygieny - je preventívny nástroj a predstavuje systematické a nezávislé preskúmanie činnosti s cieľom určenia, či činnosti a súvisiace výsledky vyhovujú plánovaným opatreniam, či sa tieto opatrenia zavádzajú účinne a či sú vhodné na dosiahnutie stanovených cieľov.

Audit Vám pomôže prekontrolovať:

 • plnenie legislatívnych požiadaviek v zmysle platnej hygienicko-potravinovej legislatívy SR a EÚ

 • plnenie hygienických požiadaviek pre zariadenia spoločného stravovania a potravinárske prevádzkarne v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ

 • prevádzkovú hygienu v zariadeniach

 • osobnú hygienu zamestnancov

 • označovanie pokrmov a potravín a ich uvádzanie na trh

 • nakladanie s odpadmi v prevádzkarni

 

Ako prebieha audit a ako dlho trvá:

 • Obsiahlejšie prekonzultujeme zadanie, pripravíme detailnejšie podklady pred samotným výkonom. 

 • Vykonáme rozsiahlejšiu operatívnu kontrolu na prevádzke - trvanie 4-8 hodín

 • Spracujeme pre Vás kontrolný detailný záznam a interpretujeme výsledky spolu s odporúčaním následnych krokov pre Vašu prevádzku

 

Efektné Dezerty

Cenník - Audit Hygieny, Inšpekcia

Cena za uvedené služby začína už od 99 Eur.

 

Napíšte nám a cenovú kalkuláciu Vám radi vypočítame na mieru podľa veľkosti Vašej prevádzky a hĺbky hygienickej kontroly, ktorú potrebujete.

box2.png
bottom of page