top of page

Kontrola z Hygieny - 7 najčastejšie zistených nedostatkov 

Kontrola_z_Hygieny_7_najčastejšie_zisten

Aj Vás zaujíma, čo najčastejšie kontroluje Hygiena a za čo najčastejšie udeľuje pokuty? Sledujte naše video zo série Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene. 

 

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Kontrola z Hygieny – 7 najčastejšie zisťovaných nedostatkov

 

Aj Vás zaujíma, čo najčastejšie kontroluje Hygiena a za čo najčastejšie udeľuje pokuty? V minulom roku vykonala Hygiena kontrolu na každej štvrtej prevádzke. Toto sú najvážnejšie nedostatky, ktoré zistila.

 

Prvý bod – Nedostatky v dokladoch, dokumentácii a potvrdeniach

V dokumentácii boli nedostatky v aktualizácii prípadne nevypracovaná dokumentácia, či už je to HACCP, Sanitačný plán, Prevádzkový poriadok, Zásady správnej výrobnej praxe, Metrologický a reklamačný poriadok.

Nedostatky v potvrdeniach o zdravotnej a odbornej spôsobilosti. To znamená, že zamestnanci neboli schopní vydokladovať svoju spôsobilosť pre prácu v potravinárstve.

 

Druhý bod – Nedostatky v hygiene, či už v osobnej alebo prevádzkovej hygiene

V prevádzkovej hygiene to boli najčastejšie znečistené pracovné plochy, pracovné pomôcky, neporiadok v sociálnych zariadeniach alebo v zázemí a skladových priestoroch či prípravovňach, prípadne v kuchyni.

Osobná hygiena – práca v znečistenom pracovnom odeve, prípadne práca so šperkami, bez rukavíc a kríženie čistých a nečistých činností.

 

Tretí bod – Nedostatky pri manipulácii a počas uskladnenia potravín a pokrmov.

Či už je to nedodržanie teplotného reťažca, chladeného, mrazeného, prípadne nezlučiteľné skladovanie surovín, polotovarov a pokrmov, manipulácia s potravinami, zmrazovanie respektíve opakovanie zmrazenie potravín.

 

Štvrtý bod – Nedostatočné označenie surovín a potravín

V jedálnom lístku chýbali informácie pre alergikov alebo označenie alergénov, rozpracované suroviny a polotovary neboli označené dátumom a časom, kedy sa rozpracovali a pripravili alebo označenie v slovenskom jazyku.

 

Piaty bod – Nedostatky pri predaji

Tovar po dobe spotreby. Chýbali označenia a upozornenia v jedálnom lístku pre rizikové skupiny, takisto chýbala kontrola teplôt.

 

Šiesty bod – Chýbali potvrdenia o pravidelnom preškolení zamestnancov z Hygieny.

Siedmy bod – Nedodržiavali sa zásady správnej výrobnej praxe a princípy HACCP.

Toto boli najčastejšie zisťované chyby na prevádzkach.

 

Ako Vám vieme pomôcť, aby ste predišli týmto problémom?

  • Vieme Vám vypracovať a udržiavať stále aktuálnu povinnú hygienickú dokumentáciu či už je to HACCP plán, Prevádzkový poriadok, Sanitačný plán, Zásady správnej výrobnej praxe, Reklamačný poriadok atď.

  • Vieme Vám vykonávať na pravidelnej báze interné hygienické kontroly, aby ste predišli pri reálnej kontrole z Hygieny problémom. Urobíme Vám pravidelný mesačný monitoring často meniacej sa hygienickej legislatívy.

  • Zastúpime Vás v komunikácii so štátnymi orgánmi, či už je to RUVZ, RVPS, SOI, Inšpektorát práce a ďalšie

 

Pokiaľ sa Vám toto video zdalo poučné a páčilo sa Vám, pozrite si aj ďalšie naše videá, zakliknite si odber, lajkujte, prípadne zdieľajte.

 

Ďakujeme

www.dandar.sk

bottom of page